ვიდეო გაკვეთილების სარჩევი
(ვიდეო გაკვეთილებში განმარტებების წასაკითხად შეგიძლიათ ვიდეოს დროებით შეჩერება და შემდგომ გაგრძელება)

#01. პროგრამასთან მუშაობის დაწყების გაკვეთილი
#02. ვაჭრობის პარამეტრების ეკრანი
#03. კავშირი შემოსავლების სამსახურთან (სერვისის მომხმარებლის დამატება)
#04. საწყისი საცნობარო ინფორმაციის მომზადება (საწყობები,საქონელი,მომწოდებლები,მყიდველები)
#05. სასტარტო ნაშთების დასმა (საქონელი,მომწოდებლები,მყიდველები)
#06. საქონლის შეძენის ოპერაცია. მიღებული ზედნადების ჩამოტვირთვა.
#07. მიღებულ ინვოისზე გაწეული პირდაპირი ხარჯის დადება
#08. საქონლის (საწყობიდან საწყობში/მაღაზიაში) გადატანის ოპერაცია. ზედნადების ატვირთვა
#09. საქონლის გაყიდვის ოპერაცია. ზედნადების ატვირთვა. (გაყიდვების ჟურნალი)
#10. საქონლის გაყიდვის ოპერაცია (მოლარე / დისტრიბუტორის პანელი)
#11. საქონლის აღწერის ოპერაცია
#12. მყიდველისგან საქონლის დაბრუნება
#13. წუნდებული საქონლის ჩამოწერა
#14. საქონლის ნაშთები, ბრუნვები, ბარათი, მოგების მარჟა
#15. შეძენილი საქონლის მომწოდებლისთვის მიბრუნება
#16. დისტრიბუციის ამოცანის მოსამზადებელი ეტაპი
#17. დისტრიბუციის ტიპის ზედნადების ატვირთვა; ქვეზედნადების ატვირთვა; შეკვეთის მიღება
#18. შეკვეთების დამუშავება და შესრულება
#19. ფინანსური ოპერაციები (სალარო, ბანკი, კონვერტაცია,კონვერსია, ვალის გაქვითვა)
#20. პროდუქციის წარმოება,კალკულაცია,აწყობა და დაშლა
#30. ექსელის შაბლონის მიბმა სიაზე #01 პროგრამასთან მუშაობის დაწყების გაკვეთილი
ეს გაკვეთილი გვაჩვენებს თუ როგორ უნდა შევიდეთ პროგრამაში და დავიწყოთ მასთან მუშაობა. #02 ვაჭრობის პარამეტრების ეკრანი
ეს გაკვეთილი გვაჩვენებს თუ სად და როგორ უნდა განვსაზღვროთ ვაჭრობის პარამეტრები. #03 კავშირი შემოსავლების სამსახურთან (სერვისის მომხმარებლის დამატება)
ეს გაკვეთილი გვაჩვენებს თუ როგორ უნდა შევიდეთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე და როგორ უნდა დავამატოთ სერვისის მომხმარებელი შემდგომში დარიექსის პროგრამიდან შემოსავლების სამსახურთან დასაკავშირებლად. #04 საწყისი საცნობარო ინფორმაციის მომზადება (საწყობები,საქონელი,მომწოდებლები,მყიდველები)
ეს გაკვეთილი გვაჩვენებს თუ როგორ უნდა შეიყვანოთ საწყისი საცნობარო ინფორმაცი. #05 სასტარტო ნაშთების დასმა (საქონელი,მომწოდებლები,მყიდველები)
ეს გაკვეთილი გვაჩვენებს პროგრამაში თუ როგორ უნდა დავსვათ საწყობ(ებ)ში უკვე არსებული სასაქონლი სასტარტო ნაშთები. ასევე გვაჩვენებს მომწოდებლებთან თქვენი დავალიანების სასტარტო ნაშთების და თქვენი კლიენტების თქვენს მიმართ დავალიანების სასტარტო ნაშთების დასმას. #06 საქონლის შეძენის ოპერაცია. მიღებული ზედნადების ჩამოტვირთვა.
ეს გაკვეთილი გვაჩვენებს თუ როგორ უნდა შევიდეთ სასაქონლო სიაში დავამატოთ ახალი საქონელი, გავაკორექტიროთ არსებული და წავშალოთ მონიშნული ჩანაწერ(ებ)ი. #07 მიღებულ ინვოისზე გაწეული პირდაპირი ხარჯის დადება
ეს გაკვეთილი გვაჩვენებს თუ როგორ უნდა დავადოთ შეძენის ოპერაციას სხვადასხვა ტიპის ხარჯები (ტრანსპოტრირება,საბაჟო და ა.შ). #08 საქონლის (საწყობიდან საწყობში/მაღაზიაში) გადატანის ოპერაცია. ზედნადების ატვირთვა
ეს გაკვეთილი გვაჩვენებს თუ როგორ უნდა შევიდეთ საქონლის გადატანის ოპერაციების ჟურნალში და დავამატოთ ახალი ოპერაცია. #09 საქონლის გაყიდვის ოპერაცია. ზედნადების ატვირთვა. (გაყიდვების ჟურნალი)
ეს გაკვეთილი გვაჩვენებს თუ როგორ უნდა შევიდეთ საქონლის გაყიდვების ოპერაციების ჟურნალში და დავამატოთ ახალი ოპერაცია. ასევე გვაჩვენებს თუ როგორ უნდა ავტვირთოთ შემოსავლების სამსახურში ზედნადები. #10 საქონლის გაყიდვის ოპერაცია (მოლარე / დისტრიბუტორის პანელი)
ეს გაკვეთილი გვაჩვენებს თუ როგორ უნდა ვიმუშაოთ მოლარე / დისტრიბუტორის პანელთან. #11 საქონლის აღწერის ოპერაცია
ეს გაკვეთილი გვაჩვენებს თუ როგორ უნდა შევასრულოთ აღწერის ოპერაცია. #12 მყიდველისგან საქონლის დაბრუნება
ეს გაკვეთილი გვაჩვენებს თუ როგორ უნდა შევასრულოთ მყიდველისგან საქონლის დაბრუნების ოპერაცია. #13 წუნდებული საქონლის ჩამოწერა
ეს გაკვეთილი გვაჩვენებს თუ როგორ უნდა შევასრულოთ წუნდებული საქონლის ჩამოწერის ოპერაცია. #14 საქონლის ნაშთები, ბრუნვები, ბარათი, მოგების მარჟა
ეს გაკვეთილი გვაჩვენებს თუ სად უნდა ვნახოთ საქონლის ნაშთები, ბრუნვები, ბარათი, მოგების მარჟა. #15 შეძენილი საქონლის მომწოდებლისთვის მიბრუნება
ეს გაკვეთილი გვაჩვენებს თუ როგორ უნდა შევასრულოთ მომწოდებლისათვის საქონლის დაბრუნების ოპერაცია.. #16 დისტრიბუციის ამოცანის მოსამზადებელი ეტაპი
ეს გაკვეთილი გვაჩვენებს თუ რა მოსამზადებელი სამუშაოებია ჩასატარებელი დისტრიბუციის ამოცანის ასამუშავებლად. #17 დისტრიბუციის ტიპის ზედნადების ატვირთვა; ქვეზედნადების ატვირთვა; შეკვეთის მიღება #18 შეკვეთების დამუშავება და შესრულება
ეს გაკვეთილი გვაჩვენებს თუ როგორ უნდა დავამუშაოთ და შევასრულოთ მიღებული შეკვეთბი. #19 ფინანსური ოპერაციები (სალარო, ბანკი, კონვერტაცია,კონვერსია, ვალის გაქვითვა)
ეს გაკვეთილი გვაჩვენებს თუ როგორ უნდა შევასრულოთ ფინანსური ოპერაციები. სალაროებსა და ბანკის აბგარიშებს შორის თანხის მოძრაობა, ვალის დაფარვა ასევე თანხის კონვერტაციის ოპერაცია. #20 პროდუქციის წარმოება,კალკულაცია,აწყობა და დაშლა
ეს გაკვეთილი გვიჩვენებს თუ როგორ უნდა შევადგინოთ წარმოებაში არსებული საქონლის დაშლის და აწყობის კალკულაციები და მასთან დაკავშირებული ოპერაციები. #30 ექსელის შაბლონის მიბმა სიაზე