ფასები მითითებულია ლარებში დღგ–ს ჩათვლით.

ლიცენზიების შეძენა და მათი კონფიგურირება ხდება კონკრეტული კომპიუტერების მიხედვით.

ლიცენზიის ფასები შეიცავს ერთ წლიან მომსახურებას და პროგრამის განახლებას. ერთი წლის შემდეგ განახლებების და მომსახურების მიღების სურვილის შემთხვევაში წლიური გადასახადი განისაზღვრება შეძენილი ლიცენზიების ღირებულების 20% –ით.

 
პროგრამის საბოლოო ფასი განისაზღვრება მოთხოვნილი დანერგვითი სამუშაოს და გაწეული მომსახურების გათვალისწინებით.

 

ლიცენზიის #

მოდული

ფასი

1 მინი პაკეტი 275 
2 სასაქონლო ერთეულები 150 
3 მრავალი ვალუტა 150 
4 ანალიტიკური ფორმები (Pivot table) 63 
5 მომხმარებელების უფლებების მხარდაჭერა 75 
6 მრავალი საწყობი 150 
7 საგადასახადო ა/ფაქტურების ატვირთვა rs.ge-ზე 125 
9 მოლარის/დისტრიბუტორის პანელი* 212 
10 სასაქონლო ზედნადებების ატვირთვა rs.ge–ზე 150 
11 დისტრიბუცია 150 
12 მხოლოდ კითხვის რეჟიმის მომხმარებელი * 212 
13 სასაქონლო ზედნადებების ჩამოტვირთვა rs.ge-დან 250 
14 წარმოება 275 
15 შეკვეთების დამუშავება 150 
16 შეკვეთის მიღება მოლარის/დისტრიბუტორის პანელიდან 50 
17 სალარო აპარატთან (Daisy, DATECS) კავშირი 87 
18 საქონლის სერიებად აღრიცხვა 150 
19 ბუღალტერია 550 
200 დარიექსი ანდროიდისთვის 500 

 

 

* შესაძლებელია მინი პაკეტის გარეშე დამოუკიდებლად შეძენა

 

 

 

 

 

 

#1. მინი პაკეტი

 

სასაქონლო სია;
მომწოდებლების/მყიდველების სია;
მრავალი სალარო/ბანკის ანგარიში;
თანხების შემოსვლა/გასვლა (ანგარიშსწორებები მომწოდებლებთან/მყიდველებთან);
საქონლის თვითღირებულების ავტომატური გამოთვლა (FIFO ან საშუალო შეწონილი მეთოდით);
დღგ–ს ტიპები და დღგ–ს და აქციზის ავტომატური დათვლები;
ქსელური ვერსიის მხარდაჭერა;
გაყიდვისას ზედნადების ამობეჭდვა (როგორც სტანდარტული ასევე გამარტივებული);
სასტარტო ნაშთები საქონელზე, მომწოდებელზე, მყიდველზე, თანამშრომლებზე, პიროვნებებზე, სალაროებზე, საბანკო ანგარიშებზე;
შეძენილ საქონელზე ინვოისის ხარჯების შეტანა (საქონელზე ავტომატური გადანაწილება);
გაყიდული საქონლის დაბრუნება;
შეძენილი საქონლის დაბრუნება;
საქონლის აღწერის ოპერაცია (შემდგომში ავტომატური გაყიდვის/შემოსვლა (ინვენტარიზაციის) ოპერაციის შესრულებით)
საქონლის ჩამოწერის ოპერაცია;
ანგარიშგებები;
საქონელი: ნაშთები/ბრუნვები/ბარათი/ჯამური გაყიდვები/მინიმალური მარაგის უწყისი;
მომწოდებლები: დავალიანების უწყისი/ბარათი;
მყიდველები: დავალიანების უწყისი/ბარათი/ჯამური გაყიდვები;
თანამშრომლები: ნაშთები/ბრუნვები/ბარათი;
პიროვნებები: ნაშთები/ბრუნვები/ბარათი;
სალარო: ნაშთები/ბრუნვები/ბარათი;
საბანკო ანგარიშები: ნაშთები/ბრუნვები/ბარათი;
სასაქონლო ოპერაციების ანალიზის სიები;

 

 

 

 

 

 

#2 სასაქონლო ერთეულები

 

საქონელზე ძირითადი ერთეულის მცნება;
საქონელზე ძირითად ერთეულთან ნებისმიერი რაოდენობის ერთეულის დაკავშირება;
საქონლის გასაყიდი ფასი დაკავშირებულ ერთეულში;
ზედნადების ერთეული თითოეული საქონლისათვის;
გაყიდვის ერთეული (ნაგულისხმევი მნიშვნელობა) და გაყიდვის ოპერაციაში ავტომატურად ამ ერთეულის გამოჩენა;
სასაქონლო ოპერაციების შესრულების შესაძლებლობა სხვადასხვა ერთეულში;
შეძენა, გაყიდვა, დაბრუნებები, ჩამოწერა, საქონლის გადატანა, გაყიდვა მოლარის/დისტრიბუტორის პანელიდან
საქონლის ნაშთები/ბრუნვები ძირითად ერთეულში;
ნაშთების უწყისი ანალიზის ერთეულში;
ერთეულების გადმოწერის საშუალება შემოსავლების სამსახურის ვებ–სერვისიდან;

 

 

 

 

 

 

#3 მრავალი ვალუტა

 

ვალუტების სია
ვალუტის კურსები (იმპორტის საშუალება ინტერნეტით ბანკის საიტიდან, ავტომატური იმპორტის ფუნქცია);
ვალუტის კურსების (არჩეული ვალუტის მიხედვით) ანალიზის ეკრანი;
ოპერაციების შესრულების შესაძლებლობა სხვადასხვა ვალუტაში;
შეძენა, გაყიდვა, დაბრუნებები, თანხის შემოსვლა/გასვლა, ინვოისის ხარჯები;
საქონლის შეძენის და გაყიდვის ფასები არჩეულ ვალუტაში;
ბაზური (ძირითადი) ვალუტა;
ოპერაციების ავტომატური გადაყვანა ბაზურ ვალუტაში;
საქონლის გასაყიდი ფასის ტიპის დამატებისას ვალუტის მითითების საშუალება;

 

 

 

 

 

 

#4 ანალიტიკური ფორმები (Pivot table)

 

შეძენის ოპერაციების მიხედვით თვითღირებულების ანალიზი
თვითღირებულების დადგენაში ინვოისის თანხის და ხარჯების გადანაწილების თანხობრივი, პროცენტული და გრაფიკული გამოსახვა. ინვოისის ხარჯების პროცენტული შემადგენლობის დეტალური ანალიზი
მითითებულ ანალიზურ პერიოდში საქონლის/მყიდველების ჯამური გაყიდვების თანხობრივი და პროცენტული ანალიზი გრაფიკული გამოსახულებით

 

 

 

 

 

 

#5 მომხმარებელების უფლებების მხარდაჭერა

 

უფლებების განსაზღვრა მონაცემთა ბაზის ცხრილებზე/სქემებზე (ჩანაწერების დამატების, წაშლის, კორექტირების, წაკითხვის და ა.შ. უფლებების აკრძალვა/დაშვების შესაძლებლობა);
პროგრამის მომხმარებლების სია (დასახელება, პაროლი, გამოსახულება);
მომხარებლებზე უფლებების მინიჭების საშუალება;
მომხმარებლებზე დამოკიდებული ეკრანების სიების სტილები (სვეტების გამოჩენა/გაქრობა, განლაგება, სიგანე, ფერები, ფონტები და ა.შ.);
უფლებების განსაზღვრა ძირითადი მენიუების ჩვენებაზე;
უფლებების განსაზღვრა სხვადასხვა ფუნქციების შესრულებაზე (მაგალითად ბეჭდვა, ექსელში ექსპორტი, მონაცემების კოპირება და ა.შ.);
პროგრამაში შესული მომხმარებლების სიის ჩვენება;

 

 

 

 

 

 

#6 მრავალი საწყობი

 

საწყობების სია;
ოპერაციების შესრულების შესაძლებლობა სხვადასხვა საწყობში;
შეძენა, გაყიდვა, დაბრუნებები, ჩამოწერა, გაყიდვა მოლარის/დისტრიბუტორის პანელიდან
საქონლის გადატანა საწყობებს შორის; საქონლის გადატანის ოპერაციაზე სასაქონლო ზედნადების ბეჭდვა;
სასაქონლო ზედნადების ბეჭდვა საწყობის ნაშთის მიხედვით;
საქონლის სასტარტო ნაშთები საწყობების მიხედვით;
სასაქონლო ნაშთები/ბრუნვები საწყობების მიხედვით;
საქონლის აღწერის ოპერაცია საწყობის ნაშთის მიხედვით;
დისტრიბუტორებზე/მოლარეებზე საწყობის მიბმა;
საწყობის მიხედვით საქონლის თვითღირებულების აღრიცხვა (სპეციალური ჩამრთველით);

 

 

 

 

 

 

# 7 საგადასახადო ა/ფაქტურების ატვირთვა rs.ge–ზე

ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებლის მიხედვით სერვისი მომხმარებლების მართვა (დამატება/კორექტირება სიის ნახვა);
საგადასახადო ა/ფაქტურის ატვირთვა/გადაგზავნა მყიდველის მხარეს;
რამდენიმე ა/ფაქტურის (მონიშნულების) ერთად ატვირთვა;
ერთი მყიდველის რამდენიმე ა/ფაქტურის გაერთიანება და ისე ატვირთვა;
ა/ფაქტურის სტატუსის და ინფორმაციის ჩამოტვირთვა და დარიექსის ბაზაში დამახსოვრება;

 

 

 

 

 

 

# 9 მოლარის/დისტრიბუტორის პანელი

თანამშრომლები, მოლარეები;
მოლარის პანელი: საქონლის გაყიდვა/დაბრუნება; ჩეკი; გაყიდვის ჩეკების სიის ნახვა.
გაყიდვების/დაბრუნებების ნახვა მოლარეების მიხედვით;
საქონლის ასარჩევი მალსახმობი;
ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორება (სალაროს/ბანკის მითითებით);
თანხის შემოსვლა/გასვლა პირდაპირ მოლარის/დისტრიბუტორის პანელიდან;
მყიდველის მითითების საშუალება;
შტრიხკოდ-სკანერით მუშაობის მხარდაჭერა (სასწორის მიერ დაბეჭდილი შტრიხკოდების გაშიფვრა);
ოპერაციების გადადება/გადადებულების უკან ჩატვირთვა;
ფასდაკლების ბარათების მხარდაჭერა;
სალარო აპარატზე ავტომატური დაბეჭდვა (თუ შესაბამისი ლიცენზია ჩართულია);

 

 

 

 

 

 

# 10 სასაქონლო ზედნადებების ატვირთვა rs.ge-ზე

ელექტრონული დეკლარირების მომხმარებლის მიხედვით სერვისი მომხმარებლების მართვა (დამატება/კორექტირება/სიის ნახვა)
ელექტრონული ზედნადების შენახვა/გააქტიურება შემოსავლების სამსახურში
ელექტრონული ზედნადების სტატუსის ჩამოტვირთვა და დარიექსის ბაზაში დამახსოვრება
ელ. ზედნადების ატვირთვისას აუცილებელი მნიშვნელობების ავტომატურად შევსება დარიექსის მონაცემთა ბაზიდან (გამყიდველის და მყიდველის საიდენთიფიკაციო ნომრის და დასახელების, სატრანსპორტო საშუალებების, მძღოლების, ტრანსპორტირების დაწყება/დამთავრების ადგილის, გამგზავნის და მიმღების დასახელებების)
დისტრიბუციის წესით ზედნადებების ატვირთვა და გაყიდვისას ქვე-ზედნადებად გაყიდვის ოპერაციის მიბმა
შიდა გადაზიდვის და დაბრუნების ზედნადების ატვირთვა
ზედნადების ნომრის, სტატუსის და აქტივაციის თარიღის ჩამოტვირთვა და შენახვა ბაზაში
ელ. ზედნადების დახურვის და წაშლის ფუნქციები

 

 

 

 

 

 

# 11 დისტრიბუცია

დისტრიბუტორების სია
გაყიდვის/დაბრუნების და ანგარიშსწორების ოპერაციებზე დისტრიბუტორის მიბმა
მყიდველების სასტარტო ნაშთები დისტრიბუტორების მიხედვით
დისტრიბუტორის მიხედვით ფინანსური ბრუნვები ორგანიზაციების ჭრილში

 

 

 

 

 

 

# 13 სასაქონლო ზედნადებების ჩამოტვირთვა rs.ge-დან

ნებისმიერი დიაპაზონის ჭრილში მყიდველის მხარის და ასევე გამყიდველის მხარის ელ.ზედნადებების ჩამოტვირთვის შესაძლებლობა და ავტომატურად შესაბამისი გაყიდვის, გაყიდულის დაბრუნების, შეძენის, შეძენილის დაბრუნების და საქონლის გადატანის ოპერაციის გაკეთება;
ჩამოტვირთვის წინ მძღოლის, მანქანის, ზედნადების ტიპის და სტატუსის ფილტრის მითითების საშუალება; საქონლის იდენთიფიკაციის ველის მითითების საშუალება (კოდი, შტრიხკოდი, მწარმოებლის კოდი, დასახელება, კოდი + დასახელება, შტრიხკოდი + დასახელება, მწარმოებლის კოდი + დასახელება)
ჩამოტვირთვისას შექმნილი საქონლისთვის ერთდროულად კოდის, შტრიხკოდის და მწარმოებლის კოდის ველებში ინფორმაციას დამახსოვრების საშუალება (არჩევისამებრ)
დარიექსის ბაზაში უკვე მიღებული ელ.ზედნადებების გამოტოვების და ასევე ჯამური თანხის შედარების ფუნქცია
საქონლის და ორგანიზაციების ავტომატურად შექმნის შესაძლებლობა იმპორტისას(ამასთანავე ორგანიზაციის შექმნისას საიდენთიფიკაციო ნომერის მიხედვით შემოსავლების სამსახურის ბაზიდან ავტომატურად ორაგანიზაციის რეკვიზიტების ამოღების შესაძლებლობა)

 

 

 

 

 

 

# 14 წარმოება

კალკულაციების მართვა (დამატება/კორექტირება/წაშლა)
კალკულაცია წარმოადგენს მზა პროდუქციის რეცეპტის აღწერას და გულისხმობს თუ რა რაოდენობის მზა პროდუქციის დამზადებას, რომელი ნედლეული და მასალა სჭირდება და რა რაოდენობით, აქვე შეიძლება განისაზღვროს წარმოებისათვის საჭირო სხვა დამატებითი ხარჯები და ტექნოლოგიური პროცესის აღწერა
შესაძლებელია ერთიდაიგივე საქონლისათვის სხვადასხვა კალკულაციების შექმნა. აქვე შესაძლებელია მზა პროდუქციის გასაყიდი ფასის განსაზღვრა სავარაუდო თვითღირებულებისათვის ფასნამატის პროცენტის დამატების გათვალისწინებით. შემდგომში ეს კალკულაცია გამოიყენება წარმოების ოპერაციაში. 
წარმოების ოპერაციის შექმნისას შესაძლებელია როგორც უკვე გამზადებული კალკულაციის არჩევა (რაც ავტომატურად შეავსებს მზა პროდუქციის წარმოებისთვის საჭირო ნედლეულის და მასალების სიას თავისი რაოდენობებით და ერთეულებით და ასევე დამატებითი ხარჯებით), ასევე საწარმოებელი პროდუქციის არჩევა და მისი შესაბამისი ნედლეულის და ხარჯების მითითებაც. ეთითება თუ რომელ საწყობში უნდა იწარმოოს მზა პროდუქცია და რომელი საწყობებიდან ჩამოიწეროს ნედლეული. ასევე შესაძლებელია რამოდენიმე საქონლის ერთდროულად წარმოება.წარმოების შედეგების ნახვა: ნაშთებში,  ბრუნვით უწყისის შესაბამის სვეტებში, საქონლის ბარათში. ანალიზის განყოფილებაში ასევე გათვალისწინებულია წარმოებული საქონლის და მასალების უწყისები.

 

 

 

 

 

 

# 15 შეკვეთების დამუშავება

შეკვეთების მიღება (როგორც მომწოდებლის მხარეს ისე მყიდველის მხარეს), დამუშავება,შესრულება.
მყიდველისგან/მომწოდებელთან შეკვეთას აქვს სტატუსის ველი (შეთანხმებული, არა შეთანხმებული, დახურული, გაუქმებული); მყიდველისგან მიღებულ შეკვეთას აქვს საქონლის რეზერვირების დროშა, რაც ნიშნავს რომ შეკვეთილი საქონელი შესაძლებელია (მყიდველის მოთხოვნის მიხედვით) დარეზერვირდეს და მისი გაყიდვა ან ჩამოწერა ვერ მოხდეს ამ შეკვეთის შესრულების გარეშე.
შეკვეთების პაკეტურად ავტომატური შესრულება (ანუ შესაბამისი გაყიდვის/შეძენის ოპერაციების დაფორმირება) შემოსავლების სამსახურში ატვირთვა (მყიდველის შეკვეთის შემთხვევაში) და შესაბამისად რეზერვირების მოხსნაც. ანალიზის ნაწილში შესაბამისი ნაშთების უწყისი, რომელიც გვიჩვენებს ნებისმიერი თარიღისათვის საქონლის დარეზერვირებულ და შეკვეთილ რაოდენობებს.

 

 

 

 

 

 

# 16 შეკვეთის მიღება მოლარის/დისტრიბუტორის პანელიდან

ლიცენზია მოიცავს მოლარის/დისტრიბუტორის პანელიდან შეკვეთის მიღების ფუნქციას
შეკვეთის მიტანის და გადახდის თარიღების ავტომატური ფორმირება მითითებული დღეების მიხედვით
საქონლის რეზერვირება და შეკვეთის სტატუსის მინიჭება
შესრულებული შეკვეთების ნახვა მიმდინარე დღის ჭრილში

 

 

 

 

 

 

# 17 სალარო აპარატთან Daisy eXpert, DATECS კავშირი

თუ შესაბამის პარამეტრებში ჩართულია სალარო აპარატზე ბეჭდვა, მაშინ პროგრამა გაყიდვის ოპერაციის დასრულებისთანავე ავტომატურად ამობეჭდავს შესაბამის ჩეკს სალარო აპარატზე.
ჩეკზე გაყიდული საქონლის ჩამონათვალის ბეჭდვის ოფცია (რაც დამატებითი ჩეკის დაბეჭდვას აგაცილებთ თავიდან და ასევე შეიძლება ასეთი ჩეკი, რომელზედაც გაყიდული საქონელი, რაოდენობა და ფასია დაბეჭდილი, გამოიყენოთ დაბრუნებისას, როდესაც გინდათ დაადგინოთ მომხმარებელმა მართლა ეს საქონელი შეიძინა თუ არა). პროგრამა ჩეკის დაბეჭდვის შემდეგ იღებს მის ნომერს (ჩეკის ნომერი) და ინახავს გაყიდვის ოპერაციასთან ერთად, ასე რომ შესაძლებელია შემდგომში დაადგინოთ თუ რომელმა ოპერაციამ რომელი ნომრის ჩეკი დაბეჭდა. ასევე შესაძლებელია სურვილისამებრ თქვენი კომპანიის ლოგოს, მისამართის და სლოგანის დაბეჭდვაც ჩეკში.

 

 

 

 

 

 

# 18 საქონლის სერიებად აღრიცხვა

საქონლის აღრიცხვა სერიების მიხედვით საშუალებას გვაძლევს ერთი საქონელი გვქონდეს სხვადასხვა სერიის მაგალითად სხვადასხვა ვარგისიანობის ვადის. რაც ნიშნავს რომ საქონლის ნაშთის აღრიცხვა მოხდება სერიებით, ანუ საქონლის ყველა სერიას ექნება თავისი ნაშთი. შესაბამისად ყველა სასაქონლო ოპერაციაში საჭირო იქნება სერიის მითითება. მაგალითად შეძენაში შეგიძლიათ მიუთითოთ ახალი სერია (რომელსაც პროგრამა შემდეგ თვითონ შექმნის) ან აირჩიოთ არსებული (თუ იგივე სერიის საქონელს იძენთ), ხოლო გაყიდვის (ან ჩამოწერის ან გადატანის და ა.შ.) შემთხვევაში პროგრამა თვითონ გაგიმზადებთ სერიას ნაშთის მქონე პირველი შემხვედრი სერიის სახით (FEFO First Expired, First Out). თუ სერია ვარგისიანობის ვადის მიხედვითაა ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემთხვევაში პროგრამა საქონელს არ გაგაყიდინებთ და გამოვა შესაბამისი შეტყობინება. ნაშთების უწყისში არის მოსანიშნი "საქონელი სერიების მიხედვით", რომელიც აჩვენებს ნაშთებს დეტალურად უკვე სერიების მიხედვით. ასევე გათვალისწინებულია სპეციალური ანალიზური უწყისი "გაყიდული საქონლის ვარგისიანობის ვადის ამოწურვის უწყისი", რომელიც გვიჩვენებს მითითებულ პერიოდში რომელ გაყიდულ საქონელს როდის ეწურება ვარგისიანობის ვადა (მოსახერხებელია დისტრიბუციისას იმის დასადგენად მომხმარებელთან არსებულ ჩვენ საქონელს ხომ არ ეწურება ვადა, რომ მოხდეს მისი ჩანაცვლება)

 

 

 

 

 

 

# 19 ბუღალტერია

ანგარიშთა სია; ანგარიშების იერარქიული სტუქტურა; ანგარიშის ტიპი (აქტიური; პასიური; აქტიურ/პასიური); ანგარიშის სიაში გამოტანის სტილი; მულტისავალუტო ანგარიში; ანგარიშის გახსნის და დახურვის თარიღები; გადაფასებადი; ბალანსგარეშე; დაუშვათ უარყოფითი ნაშთის მოსანიშნი;
ანგარიშების სასატარტო ნაშთები ვალუტის და პროექტის მიხედვით;
ოპერაციების (ასევე სასტარტო ნაშთების) იმპორტი მენეჯერული აღრიცხვის მოდულებიდან როგორც ავტომატურ რეჟიმში ასევე პაკეტურად მოთხოვნისამებრ;
საბუღალტრო გატარებების ჟურნალი;
ორმაგი აღრიცხვა: საგადახდო/ფინანსური ჭრილით; შესაბამისი მოსანიშნები როგორც საბუღალტრო გატარების შესრუელებისას ასევე შედეგობრივი უწყისების ნახვისას.
საბუღალტრო გატარებების გადადების და დამოწმების ფუნქცია;
cash-flow კატეგორიები და მათი მიბმა გატარებებზე;
ტიპიური ოპერაციები: გადაფასების (საკურსო სხვაობების) ოპერაციები; დებეტორ/კრედიტორების საავანსო ანგარიშების გადახურვების ოპერაციები; შემოსავლებისა და ხარჯების ნაშთების გადახურვების ოპერაციები.
საბუღალტრო გატარებების იერარქიული შაბლონების სტრუქტურის აწყობის და შესრულების შესაძლებლობა;
საბუღალტრო გატარებების შაბლონების მომხმარებლებზე ან მომხმარებლის ჯგუფებზე მინიჭების ფუნქცია;
ხელფასების დარიცხვის ტიპები; დარიცხვის ტიპების კონფიგურირება; ექსპორტი/იმპორტი სხვადასხვა ბაზებში; ხელფასის დარიცხვის ტიპების მიხედვით პარამეტრების ველების შექმნა/გამოყენების საშუალება; 
დარიცხული ხელფასების მიხედვით გადახდა თანამშრომლებისთვის (შესაბამისი ბანკის/სალაროს ოპერაციების შექმნა); საშემოსავლოს გატარების ავტომატური ფორმირება; შემდგომში შესაბამის ბანკში გადახდების გაგზავნა;
ხელფასის ანალიზის უწყისები: დაჯგუფებული და გაფილტრული დარიცხვების ან თანამშრომლების მიხედვით; განაცემების ინფორმაციის მომზადება და გაგზავნა;
ანალიზური უწყისები:
ანგარიშების ნაშთები;
ანგარიშების ბრუნვები;
ანგარიშის ბარათი;
ფულის მოძრაობის (cash flow) უწყისი;
საცდელი ბალანსი (თავისი აქტივების/ვალდებულებების და საკუთარი კაპიტალის კატეგორიების აწყობის ფუნქციით სხვადასხვა ტიპების მიხედვით, შესაბამისად სხვადასხვა სტრუქტურის საცდელი ბალანსის მიღების საშუალება);
მოგება/ზარალის უწყისი (თავისი შემოსავალი და ხარჯების კატეგორიების აწყობის ფუნქციით სხვადასხვა ტიპების მიხედვით, შესაბამისად სხვადასხვა სტრუქტურის მოგება/ზარალის უწყისის მიღების საშუალება);

ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა;
ძირითადი საშუალებების ჯგუფები (საბალანსო ღირებულების, ჯამური ცვეთის, ცვეთის ხარჯის, გადაფასების ხარჯის ანგარიშებით);
ამორტიზაციის ჯგუფები (ცვეთის წლიური კოეფიციენტით);
მცირეფასიანი ძირ. საშუალებების აღრიცხვა;ცვეთის დარიცხვა ორი მეთოდით (საგადასახადო და ფინანსური);
გადაფასების ოპერაცია;
ძირითადი საშუალებების სერიებად (საინვ. ნომრებად) დაშლის ოპერაცია;
ძირითადი საშუალებების პასუხისმგებლის/ადგილმდებარეობის განსაზღვრის ოპერაცია;
ძირითადი საშუალებების აწყობა/გაერთიანების ოპერაცია;
ძირითადი საშუალებების დაშლის ოპერაცია;
ძირ. საშუალებების ნაშთები; ბარათი.

 

 

 

 

 

 

 ორმაგი ა